Izakov, Katsnelson, Blyakhman, Markhasin, Shkylar, 1991