Model Mathematics

Component: Environment

Component: cell

vcell=1000πaal ageo=2πaa+2πal Acap=ageo2 vmyo=vcell0.68 vmito=vcell0.26 vsr=vcell0.06 vnsr=vcell0.0552 vjsr=vcell0.0048 vss=vcell0.02 AF=AcapF past=timestim_periodstim_period i_Stim=stim_amplitudeiftime-paststim_offsettime-paststim_offset+stim_duration0otherwise caiont=ICaL+ICab+IpCa-2INaCa naiont=INa+3INaCa+3INaK+INal kiont=IKr+IKs+IK1+IKp-2INaK+Ito+0.5i_Stim clont=IClb+Ito2+0.5i_Stim ddtimeV=-naiont+kiont+caiont+clont

Component: INa

gNa=GNammmHJ INa=gNaV-ENa ah=0ifV-400.13580+V-6.8otherwise aj=0ifV-40-1.2714 e 50.2444V-3.474 e -5-0.04391V1V+37.781+0.311V+79.23otherwise bh=10.131+V+10.66-11.1ifV-403.560.079V+3.1 e 50.35Votherwise bj=0.3-2.535 e -7V1+-0.1V+32ifV-400.1212-0.01052V1+-0.1378V+40.14otherwise am=0.321V+47.131--0.1V+47.13 bm=0.08-V11 ddtimeH=ah1-H-bhH ddtimem=am1-m-bmm ddtimeJ=aj1-J-bjJ

Component: ICaL

ibarca=pca4V-15FFonRTgacaiCa_ss2V-15FonRT-gacaoCa_o2V-15FonRT-1 ICaL=ddpff2fcafca2ibarca dss=11+-V-46.74 taud=0.59+0.80.052V+131+0.132V+13 fss=0.71+V+17.127+0.3 f2ss=0.771+V+17.127+0.23 tauf=10.2411-0.045V-9.69142+0.0529 tauf2=10.0423-0.059V-18.57262+0.0054 dpss=9-81+-V+653.4 fcass=0.31-ICaL0.05+0.551+Ca_ss0.003+0.15 fca2ss=11-ICaL0.01 taufca=10CaMKactive0.15+CaMKactive+11+Ca_ss0.003+0.5 taufca2=3001+-ICaL-0.1750.04+125 ddtimed=dss-dtaud ddtimedp=dpss-dptau_pow_calcium ddtimef=fss-ftauf ddtimef2=f2ss-f2tauf2 ddtimefca=fcass-fcataufca ddtimefca2=fca2ss-fca2taufca2

Component: IK1

ak1=1.021+0.2385V-EK-59.215 bk1=0.491240.08032V-EK+5.476+10.06175V-EK-594.311+-0.5143V-EK+4.753 IK1=GK1K_o4ak1ak1+bk1V-EK

Component: IKr

gkr=GKrMaxK_o4 r=11+2.50.1V+28 IKr=gkrxrrV-EK xrss=11+-2.182-0.1819V tauxr=43+1-5.495+0.1691V+-7.677-0.0128V ddtimexr=xrss-xrtauxr

Component: IKs

gks=gks_max1+0.61+3.8 e -5Ca_i1.4 xss=11+-V-10.524.7 tauxs=17.61 e -5V+44.61--9.97V+44.6+3.6 e -4V-0.550.128V-0.55-1 IKs=gksxs1xs2V-EKs ddtimexs1=xss-xs1tauxs ddtimexs2=xss-xs2tauxs2

Component: Ito

rv=VCtoifV01otherwise ay=25V-40251+V-4025 by=25-V+90251+-V+9025 ay2=0.031+V+605 by2=0.2V+2551+V+255 ay3=0.002251+V+605 by3=0.1V+2551+V+255 Ito=gitodvydv3ydv2zdvrvV-EK ddtimeydv=ay1-ydv-byydv ddtimeydv2=ay21-ydv2-by2ydv2 ddtimezdv=ay31-zdv-by3zdv

Component: INaK

sigma=Na_o67.3-17 fnak=11+0.1245-0.1VFonRT+0.0365sigma-VFonRT INaK=ibarnakfnak11+kmnaiNa_i2K_oK_o+kmko

Component: INaCa

ca_i_NaCa=1.5Ca_i allo=11+KmCaca_i_NaCa2 num=Na_i3Ca_oetaVFonRT-Na_o3ca_i_NaCaeta-1VFonRT denom1=1+ksateta-1VFonRT denom2=KmCaoNa_i3+KmNao3ca_i_NaCa+KmNai3Ca_o1+ca_i_NaCaKmCai denom3=KmCaiNa_o31+Na_iKmNai3+Na_i3Ca_o+Na_o3ca_i_NaCa INaCa=NCXmaxallonumdenom1denom2+denom3

Component: IKp

IKp=0.00276V-EK1+7.488-V5.98

Component: IpCa

IpCa=ibarpcaCa_ikmpca+Ca_i

Component: ICab

ICab=GCabVFFonRTCa_i2VFonRT-0.341Ca_o2VFonRT-1

Component: Ito2

Ito2_max=PClVFFonRTCl_i-Cl_oVFonRT1-VFonRT AAss=11+Kmto2Ca_ss Ito2=Ito2_maxAA ddtimeAA=AAss-AA1

Component: IClb

IClb=GClbV-ECl

Component: INal

INal=GNaLmL3hLV-ENa amL=0.321V+47.131--0.1V+47.13 bmL=0.08-V11 hLss=11+V+916.1 ddtimemL=amL1-mL-bmLmL ddtimehL=hLss-hL600

Component: reversal_potentials

ENa=lnNa_oNa_iFonRT EK=lnK_oK_iFonRT EKs=lnK_o+prnakNa_oK_i+prnakNa_iFonRT ECl=-lnCl_oCl_iFonRT

Component: Irel

CaMKbound=CaMK01-CaMKtrap1+KmCa_ss CaMKactive=CaMKbound+CaMKtrap Grel=3000vg vg=11+ibarca+135 cafac=11+ICaL+0.050.015 dro_inf=Ca_jsr1.9Ca_jsr1.9+49.28Ca_ssCa_ss+0.00281.9 dtau_rel=dtau_rel_maxCaMKactiveKmCaMK+CaMKactive ross=dro_inf1ICaL2+1 riss=11+Ca_ss-4 e -4+0.002cafac2.5 e -5 tauri=3+dtau_rel+350-dtau_rel1+Ca_ss-0.003+0.003cafac2 e -4 irelcicr=GrelroriCa_jsr-Ca_ss ddtimero=ross-ro3 ddtimeri=riss-ritauri ddtimeCaMKtrap=0.05CaMKactiveCaMKactive-CaMKtrap-6.8 e -4CaMKtrap

Component: Iup_Ileak

dKmPLB=dKmPLBmaxCaMKactiveKmCaMK+CaMKactive dJup=dJupmaxCaMKactiveKmCaMK+CaMKactive iup=dJup+1iupmaxCa_iCa_i+Kmup-dKmPLB ileak=iupmaxCa_nsrnsrmax

Component: Idiff_Itr

idiff=Ca_ss-Ca_i0.2 itr=Ca_nsr-Ca_jsr120

Component: Na

CTNaCl=CTNaClmaxENa-ECl4ENa-ECl4+87.82514 ddtimeNa_i=-naiontAFvmyo+CTNaCl

Component: K

CTKCl=CTKClmaxEK-EClEK-ECl+87.8251 ddtimeK_i=-kiontAFvmyo+CTKCl

Component: Cl

ddtimeCl_i=clontAFvmyo+CTNaCl+CTKCl

Component: Ca

ddtimeCa_i=bmyo-ICab+IpCa-2INaCaAFvmyo2+ileak-iupvnsrvmyo+idiffvssvmyo ddtimeCa_ss=bss-ICaLAFvss2+irelcicrvjsrvss-idiff ddtimeCa_nsr=iup-itrvjsrvnsr-ileak ddtimeCa_jsr=bcsqnitr-irelcicr bcsqn=11+kmcsqncsqnbarCa_jsr+kmcsqn2 bmyo=11+cbarkmcCa_i+kmc2+kmttbarCa_i+kmt2 bss=11+BSRmaxKmBSRKmBSR+Ca_ss2+BSLmaxKmBSLKmBSL+Ca_ss2

Component: intracellular_currents

Component: transmembrane_currents

Component: Ions_n_reversal_potentials