Vinnakota, Rusk, Palmer, Shankland, Kushmeric, 2010