Model Mathematics

Component: v_cystathionine

v_cystathionine = kcat_CGS_app_Cys CGS Cys Km_CGS_app_Cys + Cys kcat_CGS_app_Cys = kcat_CGS 1.0 + Km_CGS_Phser Phser 1.0 + Pi Ki_CGS_Pi Km_CGS_app_Cys = Km_CGS_Cys 1.0 + Km_CGS_Phser Phser 1.0 + Pi Ki_CGS_Pi

Component: v_Thr

v_Thr = TS kcat_TS Phser Km_TS + Phser kcat_TS = kcat_TS_noAdoMet + kcat_TS_AdoMet AdoMet 2.0 K1K2 1.0 + AdoMet 2.0 K1K2 Km_TS = 250.0 1.0 + AdoMet 0.5 1.0 + AdoMet 1.1 1.0 + AdoMet 2.0 140.0 1.0 + Pi Ki_TS_Pi

Component: J_Phser

J_Phser = v_cystathionine + v_Thr

Component: CGS

Component: Phser

Component: AdoMet

Component: Cys

Component: Pi

Component: TS