Model Mathematics

Component: environment

Component: Vin

V_in=V_0+V_1beta

Component: V2

V_2=V_M2Z2K_22+Z2

Component: V3

V_3=V_M3ZmK_Zm+ZmY2K_Y2+Y2A4K_A4+A4

Component: V5

V_5=V_M5ApK_5p+ApZnK_dn+Zn

Component: cytosol

ddtimeZ=V_in-V_2+V_3+k_fY-kZ

Component: internal_pool

ddtimeY=V_2-V_3-k_fY

Component: InsP3_conc

ddtimeA=betaV_4-V_5-epsilonA